ΑΚΙΝΗΤΑ

Υποθέσεις ΑκινήτωνΑκινήτων  

Υποθέσεις που ανακύπτουν σχετικά με ακίνητη περιουσία, εξελίσσονται συχνά γύρω από διάφορους τομείς δικαίου, όπως: 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Αποδοχές Κληρονομίας, Έλεγχοι Τίτλων, Βαρών κλπ.


ΑΓΩΓΕς

Αγωγές Κυριότητας, Νομής, Διόρθωση Κτηματολογικών Εγγραφών

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καταχ΄ώρηση Πράξεων, Διόρθωση Πρόδηλων, Ενστάσεις, Ανακήρυξη Δασικών Περιοχών

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Επαγγελματικές και Αστικές & Ζητήματα πάσης φύσεως που ανακύπτουν σχετικά με αυτές

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των ακινήτων, στον οποίο εμπεριέχονται διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν στο αστικό δίκαιο :

Α. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στα πλαίσια μιας αγοράς, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι η εκπροσώπηση των συμφερόντων από δικηγόρο της επιλογής σας. Το ακίνητο μπορεί να κρύβει   φυσικά ή νομικά ελλατώματα, για τα οποία θε πρέπει να είστε ενημερωμένοι. Πολλές φορές τα νομικά ελλατώματα μάλιστα ενός ακινήτου ( βάρη, προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις ) μπορεί να βρεθούν σε βάθος ετών. Γι΄αυτό απαραίτητος είναι ο   έλεγχος τίτλων, του οποίου την εκπόνηση αναλαμβάνουμε σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο. Εν συνεχεία, διενεργούμε όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούνται για την απόκτηση ενός ακινήτου, στηρίζοντάς σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.   Σε τυχόν υπάρξη νομικών ελλατωμάτων όπως εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών, ακολουθούμε την απαραίτητη δικαστική διαδικασία για την εξάλειψή τους, εάν πλέον δεν υφίσταται λόγος εγγραφής τους. Το γραφείο μας συνεργάζεται επίσης με Συμβολαιογράφο και Μηχανικό, ώστε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα της μεταβίβασης ακινήτου.

 

Β. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Οι μισθωτικές σχέσεις συχνά παρουσιάζουν ζητήματα προς επίλυση μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη, όπως :

Κατάρτιση ειδικού συμφωνητικού μίσθωσης για αστική αλλά και επαγγελματική, όπως και τροποποιήσεις αυτών βάσει νεότερης συμφωνίας ή ενόψει αναπροσαμογής του μισθώματος

Εξώδικη Λύση Μισθωτικής Σχέσης – Καταγγελία – Εξώδικες Δηλώσεις για άσκηση δικαιώματος από τη μισθωτική σχέση

Διαδικασία Εξώσεως μισθωτή με Αγωγή ή Διαταγή Πληρωμής και παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

Δικαστική Διεκδίκηση μη καταβληθέντων μισθωμάτων και Δαπανών από κοινόχρηστες Δαπάνες και Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και διεκδίκηση αποζημίωσης από τη παράνομη χρήση του μισθίου, άνευ συμβατικής σχέσης.

Δικαστική Διεκδίκηση Φθορών στο μίσθιο

Ελλείψεων / Ελλατωμάτων μισθίου / Ελλέιψεων συνομολογημένης Ιδιότητας

 

Γ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Παρ΄όλο που δεν εμπίπτει στον αυστηρό κύκλο των ακινήτων, επειδή η κληρονομική διαδοχή απαιτεί τη τήρηση των νόμιμων τύπων για τα ακίνητα, το γραφείο μας αναλαμβάνει με επιτυχία :

Περί κλήρου αγωγές σε περίπτωση προσβολών κληρονομικού δικαιώματος

Αγωγές Αναγνώρισης Νόμιμης Μοίρας – Μέμψη άστοργης Δωρεάς

Δημοσίευση και Κήρυξη κυρίας διαθήκης

Αποδοχές και Αποποιήσεις Κληρονομιάς

Έκδοση Κληρονομητηρίου – Εκδόσεις Πιστοποιητικών

 

Δ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Λόγω της σταδιακής μετάβασης από το Υποθηκοφυλακείο σε Κτηματολόγιο, είναι γεγονός ότι έχουν διακριβωθεί χιλιάδες ανακριβείς εγγραφές. Προσπάθειά μας είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων του κυρίου του ακινήτου μέσα από ( κατά περίπτωση ):

Αγωγές διόρθωσης και ενστάσεις κατά ανακριβών εγγραφών από το Κτηματολόγιο με γνωστό ή άγνωστο ιδιοκτήτη ( ελληνικό δημόσιο ) – ασυμφωνίες επιφάνειας ακινήτων

Διεκδικητικές Αγωγές σε περιπτώσεις, πιο χαρακτηριστικές, πλήρους αποβολής από τη κυριότητα

Αγωγές αναγνώρισης τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας

Νομική Προστασία από το χαρακτηρισμό έκτασης ως δασικής

Καταχώριση Εγγραπτέων πράξεων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης & Κτηματολογικό Γραφείο – Εκδόσεις Πιστοποιητικών από τα αρμόδια Γραφεία


Ο χώρος των ακινήτων απαιτεί τήρηση τύπου, κύρος, νομιμότητα και διαφάνεια, αρχές με τις οποίες συμβαδίζει και η πολιτική του γραφείου μας, διεκπαιρεώνοντας την υπόθεσή σας με κύρος και αποτελεσματικότητα.