Με τον νέο νόμο 5007/2022, επήλθαν οι εξής εξελίξεις στο χώρο της αγοράς επενδυτικών ακινήτων και χορήγησης βάσει αυτής, της σχετικής άδειας διαμονής επενδυτή ( golden visa ) :

Α. Τροποποιείται το άρθρο 20 Β ν.4251/2014, όσον αφορά τα κριτήρια για την έκδοση της μόνιμης άδειας επενδυτή (golden visa).

Όταν η επίδικη αγορά αφορά ακίνητο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων:  

  • Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον
  • Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής,
  • το Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή η επένδυση αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο.

  • Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

3. Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β’ του άρθρου20 του ν.4251/2014, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 30ή Απριλίου 2023.

Β. Θεσπίζεται μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την οποία δόθηκε προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Γ. Λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης χορήγησης αδείας

Ο Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. Α’ ή της παρ. Γ’ του άρθρου 16 ή της παρ. Β’ του άρθρου 20, δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω πληρεξουσίου.

Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια και να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα βιομετρικά στοιχεία.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, στα μέλη της οικογενείας του αιτούντος.

—-

Έχετε κάποια απορία; Το δικηγορικό μας γραφείο έχει την κατάλληλη εμπειρία, γνώση και συνεργάτες για να σας κατευθύνει, πάντα με γνώμονα τα συμφέροντά σας. Δεχόμαστε μόνον κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στα +302114020101 και info@fotioulawofffice.gr

©Δικηγορικό Γραφείο Θεοδώρα Φωτίου, Ι. Θεολόγου 77, Ζωγράφος Αττικής, all rights reserved.

Tags:

Comments are closed