ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 118/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Δεκτή θεωρείται κατά τη νομολογία μας, η δυνατότητα διόρθωσης – με τελεσίδικη απόφαση ειρηνοδικείου – της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ατόμου ως προς το κύριο όνομα του, είτε α) αν η συγκεκριμένη καταχώρηση οφείλεται σε σφάλμα από προφανή παραδρομή, είτε β) για λόγους αναγόμενους στην προστασία της προσωπικότητας κατ ι άρθρο 551 του Συντάγματος (βλ. ΕιρΑθ 1290/2015 Τ.Ν.Π. Νόμος).

Το κύριο όνομα του ατόμου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο αναγνώρισης και ταυτοποίησής του, χαρακτηρίζει την αστική του κατάσταση και το συνοδεύει σε όλο το δημόσιο και κοινωνικό του βίο, συνεπώς με την έννοια αυτή, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητάς του, που ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Ως εξαίρεση από τον κανόνα του αμετάβλητου του ονόματος, η διόρθωση της ονοματοδοσίας, πρέπει ν’ ανταποκρίνεται σε εξαιρετικές προϋποθέσεις, δηλαδή η αιτούμενη μεταβολή θα πρέπει να αίρει κωλύματα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, που δημιουργεί αντικειμενικά η χρήση του υπό διόρθωση ονόματος,

Ιδίως όταν προκαλεί σύγχυση στις κοινωνικές σχέσεις, όπως συμβαίνει όταν το κύριο όνομα προσομοιάζει με επώνυμο (ΜΠρΧίου 175/1990 ΑρχΝ 1990/680) ή είναι άσχετο με τα ονόματα της οικογενείας (ΜΠρΘεσσαλ 20438/2010 επί ονοματοδοσίας τέκνου από τη φυσική του μητέρα, πριν την υιοθεσία του).

Ενδεικτικά, δεν συνιστά ουσιώδη ανεπίτρεπτη μεταβολή η συμπλήρωση δεύτερου ονόματος (μάλιστα, χωρεί βάσει των διατάξεων ονοματοδοσίας δια της διοικητικής οδού ΓνΝΣΚ 431/2006 – ορ. όμως ΕφΑθ 1905/2003 Δνη 2004/2471 ΕιρΑθ 1290/2015, όπου και δικαστική προσθήκη δεύτερου ονόματος λόγω «τάματος» στην Παναγία και ΕιρΑκράτας 64/2013 Τ.Ν.Π. Νόμος, όπου προσθήκη και του από βαπτίσεως ονόματος ως κύριου – επί μη  συμφωνίας των γονέων ΕφΑθ 4971/1993 ΝΟΒ 1994/75), ούτε η απαλοιφή δεύτερου ονόματος, το οποίο δεν είναι εύηχο και δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στο πρόσωπο που το φέρει, εφόσον διατηρείται το κύριο όνομα (βλ. ΕφΑθ 2064/2005 Δνη 2005/1547, ΜΠρΝαυπλ 109/1993 NoB 1993/11061 ΕιρΘεσσαλ 93Ε/20Ι5, ΜΠρΙ-Ιλείας 131/20101 και ΜΠρΠειρ 86/2005).

Στο θετό δίκαιο δεν υφίσταται διάταξη που να γεννά δικαίωμα μεταβολής του κυρίου ονόματος που δόθηκε με την ονοματοδοσία του νεογνού λόγω απλής σχετικής επιθυμίας του ενηλικιωθέντος ονοματοδοτηθέντος (και δη πολύ αργότερα της ενηλικίωσης), ούτε προσβάλλεται η προσωπικότητα του ατόμου που φέρει όνομα, το οποίο δεν επιθυμεί, ώστε να του αναγνωρίζεται άνευ όρων δικαίωμα επιλογής του ονόματός του και πέραν αυτού που χρησιμοποιεί στην κοινωνική του δραστηριότητα («υποκοριστικό» ή «καλλιτεχνικό») και να δικαιολογεί δικαστική διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του βάσει, απλώς, ενός μη θεμελιωμένου νομοθετικά δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού.

Τους νόμιμους λόγους, που θεμελιώνουν το αίτημα διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς την ονοματοδοσία, θα πρέπει να επικαλείται στο δικόγραφο της αίτησης ο αιτών (προσθέτοντας τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του).

Αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο για την εκδίκαση της παρούσας, είναι το ειρηνοδικείο της έδρας του Ληξιάρχου που εξέδωσε τη σχετική ληξιαρχική πράξη.

Με τη παρούσα απόφαση, αναγνωρίζεται για την εντολέα μας, ότι εκείνη, αν και ενήλικο άτομο με ήδη διαμορφωμένη πορεία ζωής και εμπειριών, αντιμετωπίζει έντονη δυσχέρεια με την ταυτοποίησή της ενώπιων δημοσίων υπηρεσιών, συμβολαιογράφων, τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών οργανισμών.

Δοθέντος, λοιπόν, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και λόγω του προφανούς εννόμου συμφέροντος της η κρινόμενη αίτηση της εντολέως μας έγινε δεκτή, και βεβαιώθηκε με την ως άνω δικαστική απόφαση προς το σκοπό της διορθώσεως της επίδικης ληξιαρχικής πράξης γέννησης της, ότι το κύριο όνομα αυτής είναι «Ά – Π» και όχι «Π – Ά» (αντιμετάθεση ονόματος τέκνου υιοθετημένου), για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών της.

———

Χρειάζεστε νομική αρωγή; Είμαστε δίπλα σε κάθε εντολέα μας.

Το γραφείο μας δέχεται μόνον κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για το προγραμματισμό του ραντεβού σας, καλέστε μας στο +302114020101 και ή αφήστε το μήνυμά σας στην ιστοσελίδα μας https://fotioulawoffice.gr/appointment/.

Tags:

Comments are closed