Site Loader
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 77 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15773
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 77 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15773

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ  – Πώς μπορείτε να προστατευθείτε

Με το Νόμο 4619/2019 ισχύει σήμερα ο νέος πλέον ποινικός κώδικας, ο οποίος αν και νέο νομοθέτημα έχει ήδη τροποποιηθεί ήδη κάποιες φορές σήμερα. Αυτός αντικατέστησε τον παλαιό ποινικό κώδικα, όπως ίσχυε ως Π.Δ. 283/1985, με τις όποιες αρκετές τροποποιήσεις του.

Με την ψήφιση του Νόμου 4619/2019, ως γνωστόν, καταργήθηκαν οι πταισματικές παραβάσεις, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε δύο ειδών μόνο αδικήματα, τα πλημμελήματα και τα κακουργήματα.

Με την αρχική ψήφιση του Νόμου, φάνηκε ότι καταργεί και τη διάταξη της διατάραξης κοινής ησυχίας, με το άρθρο του 468 του Νέου ΠΚ. Αυτό όμως θα άφηνε αρρύθμιστες τις σχέσεις των πολιτών αναφορικά με την πράξη της διατάραξης κοινής ησυχίας στο ποινικό της σκέλος, αφού χωρίς νομοθετική ρύθμιση ύπαρξης ποινικού αδικήματος, δε θα μπορούσε να εμπλακεί το εκάστοτε αρμόδιο αστυνομικό όργανο επί μόνης διατάραξης κοινής ησυχίας αυτεπαγγέλτως ή επίσης να αποταθεί ο ίδιος πολίτης στο αρμόδιο όργανο για τη τήρηση της τάξεως, προκειμένου να προστατευθεί.

Με τη τροποποίηση που επέφερε ο νόμος 4637/2019 στο ΠΚ, στο άρθρο 10 αυτού (ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019), επαναφέρθηκε το οικείο αδίκημα της διατάραξης κοινής ησυχίας ως ελαφρύ πλημμέλημα.

Το περιεχόμενο της τροποποίησης έχει ως εξής: «Όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 1 περ. α’ του άρθρου 12 του Ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παρ. 3 εδαφ. β ’ του ιδίου άρθρου (στο οποίο και εντάσσεται η διατάραξη κοινής ησυχίας), τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.». Το εν λόγω αδίκημα επομένως δε περιλαμβάνεται στο ειδικό μέρος του ΠΚ, αλλά πλέον επαναφέρεται ως ειδικός ποινικός νόμος. Παραπεμπόμενοι στα άρθρα του Ν. 1481/1984, ορίζονται τα εξής : Άρθρο 12 , παρ. 1, περ. α’ : Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας τάξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, κέντρων παιγνίων, δημόσιων θεαμάτων και καταστημάτων, των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες & Άρθρο 12, παρ. 3 εδάφιο β’ : Με αστυνομικές διατάξεις, μπορεί να ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα: β.Τήρηση της κοινής ησυχίας.

Η αστυνομική διάταξη η οποία ισχύει και αφορά σήμερα τη διατάραξη κοινής ησυχίας είναι η με αριθμό 3/1995, στην οποία μεταξύ άλλων, ως ώρες κοινής ησυχίας, ορίζονται οι κάτωθι:

Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:

α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00′ έως 17.30′ και από 23.00′ έως 07.00′.

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30′ έως 17.30′ και από 22.00′ έως 07.30′.

Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Νομική Προστασία

Από τα ως άνω συναγόμενα, προκύπτει ότι πλέον υφίσταται το ποινικό αδίκημα διατάραξης κοινής ησυχίας, λόγω παραβίασης της ως άνω αστυνομικής διάταξης, σε συνδυασμό με τα α. 10 του Ν. 4637/2019 και α. 12 παρ. 3, εδάφιο β’ του Ν.1481/1984.

Εκτός από το ποινικό της σκέλος, η διατάραξη κοινής ησυχίας μπορεί να αντιμετωπιστεί και στο αστικό της σκέλος, με κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, όπου κύριο αίτημα συνίσταται η παύση της προσβολής και η μη συνέχισή της στο μέλλον, με τα οποία υπάρχει επίσης και η δυνατότητα επιβολής χρηματικής ποινής για κάθε παράβαση στο μέλλον. Ασφαλιστικά μέτρα προτείνονται κυρίως από το γραφείο μας, για την πιο επείγουσα προσέγγιση, σε εξαιρετικά επίμονες περιπτώσεις που διαρκούν & με συνεχείς παραβάσεις. Ο συνδυασμός των νομικών μέτρων συστήνεται για την ολοκληρωμένη εκπροσώπησή σας, καθόσον μόνο η ποινική του μεταχείρηση δεν μπορεί να αποτρέψει τυχόν μελλοντικές παραβάσεις.

Μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, περνάμε στο στάδιο της κατάθεσης κύριας αγωγής για διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω των παραβιάσεων αυτών, οι οποίες προκαλούν αναστάτωση στη διαβίωση του παθόντος. Το αδίκημα, όπως προκύπτει από την ως άνω αστυνομική διάταξη, βρίσκει εφαρμογής και σε κέντρα και επιχειρήσεις, που δεν τηρούν το ωράριο κοινής ησυχίας.

Αναζητάτε νομική εκπροσώπηση; Καλέστε το γραφείο μας στα 2114020101 και 6983701267 για να προγραμματίσουμε μία συνάντηση.

 

Post Author: Φωτίου Θεοδώρα